0
صنایع الکترونیک سیماران

شرایط و مقررات تابعیت و اقامت در فرانسه مبتنی بر قانون تابعیت این کشور است. تابعیت یا در زمان تولد حاصل می شود Citizenship by Birth یا بعدها طی مراسمی قانونی به دست می آید Naturalization.

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments